آهنگ با سبک Dance هم بذاریم!؟
(39.15%) 130
بذاری عالی میشه
(10.54%) 35
آره بذار
(12.95%) 43
فرقی نمیکنه
(37.34%) 124
نذار

تعداد شرکت کنندگان : 332